LI. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 2019
Versenykiírás

 

A VERSENY MEGHIRDETŐJE: a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, és a Debreceni Egyetem.

A VERSENY CÉLJA a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a magyarországi és a határon túli magyar kémiaoktatásban.

Az Országos Tanulmányi Versenyek évenként megújuló és bővülő szakmai rendezvények. Fő céljuk a tehetségek felkutatása, gondozása és kiválasztása. A közoktatás egészére vonatkozó reformtörekvések kiemelt szerepet szánnak a tehetséggondozásnak, az alkotóképesség fejlesztésének és kiterjesztésének. Az egyéni teljesítményekben tükröződik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktatómunka hatékonysága.

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Irinyi OKK), mint a kémiaoktatás eszköze évtizedek óta jelen van Magyarországon, és a határon túli magyar kémiaoktatásban is egyedülálló szerepet tölt be. Egyrészt a tehetségkutatás eszköze, másrészt növeli a tanulás és tanítás hatékonyságát. A versenyfeladatok kiválasztásának alapelvét a következőképpen fogalmazhatjuk meg: A kitűzött feladat a versenyző tudásának mélységét és ne csak a mennyiségét mérje, vagyis a probléma megértése vagy a megoldáshoz vezető út késztessen gondolkodásra. A feladatok egy részének megoldásában segítséget nyújthat az előző fordulók feladatsorainak részletes megoldása. A feladatokat úgy kell megválasztani, hogy a kitűzött időn belül megoldhatók legyenek.

A feladatok készítőinek célkitűzései azok, hogy a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplexitást és az információk kezelésével kapcsolatos képességeket (kulcskompetenciákat) próbálja meg mérni természettudományos és azon belül kémiai szempontból.

A Versenybizottság közvetett céljai között szerepel − tudván, hogy a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra −, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásolja, hangsúlyosan a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába.

A VERSENY KATEGÓRIÁI KORCSOPORTOK SZERINT:

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói.
I.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.
I.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
I.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakgimnáziumok tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói.
II.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.
II.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
II.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakgimnáziumok tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.

A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, ill. ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen. A tanulóknak a versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni, aki a jelentkezett tanulók listáját, (nevét és kategóriáját) a megadott határidőig továbbítja a regionális pedagógiai oktatási központokhoz.
A versenyen való részvétel kizáró okai:
A bizottság vezetője, valamint a feladatokat ismerő tag nem lehet olyan személy, akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a versenyen.

A VERSENY TÉMÁJA, ISMERETANYAGA, FELKÉSZÜLÉSHEZ FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM:
Az elméleti verseny anyagának alapja az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az Irinyi OKK Versenybizottság a feladatok összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/), azonban fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a keret-tantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő feladatokat is kijelöljön. Mind az elméleti, mind a számításos feladatok egy része túlmutat a középiskolás anyagon, de a megoldáshoz szükséges fogalmak és eszközök leírása megtalálható a feladat szövegében. A megoldáshoz szükséges a leírtak megértése, és azok alkotó alkalmazására. A versenyzők elméleti ismeretei terjedjenek ki az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira, és főként, legyenek beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakorlati versenyen a logikai-kombinatív készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani. A döntő, 3. fordulóban a laboratóriumi gyakorlatok anyaga

 1. a 9. osztályos versenyzőknek sav-bázis titrálások (erős vagy gyenge, egy- vagy többértékű savak és bázisok),
 2. a 10. osztályos versenyzőknek reagens nélküli minőségi analízis. Az ismeretlenek reagenskénti használata szükségessé teszi a kémiai ismeretek felhasználásával történő kombinatív gondolkodást. A következő ionok reakcióit kell ismerniük a versenyzőknek: kationok: Ag+, Al3+, Ca2+, Co2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Hg2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, Ni2+, Pb2+, Zn2+; anionok: Cl, CO32–, I, NO3, PO43–, S2–, SO42–; savak, bázisok: HCl, HNO3, H2SO4, KOH, NaOH, NH3.

A megyei (budapesti) forduló laboratóriumi feladatait a helyi szervező és versenybizottság állítja össze, a döntő forduló gyakorlati anyagához kapcsolódó módon. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu web oldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok, valamint a nagy számban elérhető feladatgyűjtemények.

A versenyen a következő témakörök ismeretét kérjük a diákoktól:
I. kategória:

 • Iskolai forduló (1. forduló):
  Elmélet: általános kémia: atom- és molekulaszerkezet. az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata, halmazszerkezet, oldhatóság, oldódás energiaviszonyokkal; szervetlen kémia: nemfémes elemek és vegyületeik
  Számolás: anyagmennyiség és moláris mennyiségek, sűrűség, relatív sűrűség, molekulaképlet-meghatározás, oldatkészítés, oldatösszetétel átszámítása
 • Második forduló: az 1. forduló anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: általános kémia: termokémia, reakciókinetika, kémiai egyensúly; szervetlen kémia: a főcsoport fémei és vegyületeik
  Számolás: kristályvizes anyagok képlete, oldatkészítés kristályvizes anyagokkal is, kikristályosítás, termokémiai számítások, sav-bázis titrálás, porkeverékek
 • Országos döntő (3. forduló): az előző fordulók anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: általános kémia: reakciótípusok, sav-bázis reakciók, sóhidrolízis, redoxireakciók; szervetlen kémia: a mellékcsoport fémei és vegyületeik
  Számolás: reakciókinetika, egyensúlyok, redoxireakción alapuló számítások, pH-számítás erős savra, bázisra

II. kategória: az I. kategória teljes anyaga, az alábbiakkal kiegészítve:

 • • Iskolai forduló (1. forduló):
  Elmélet: szervetlen anyagok és szénhidrogének, ezek reakciói
  Számolás: képletmeghatározás, gázelegyek összetétele, reakción alapuló oldatkészítés és oldatösszetétel
 • Második forduló: az 1. forduló anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: oxigén- és halogéntartalmú szerves anyagok (alkohol – keton)
  Számolás: gázok állapotegyenlete, pH-számítás gyenge savra, gyenge bázisra
 • Országos döntő (3. forduló): az előző fordulók anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: összetett funkciós csoportot tartalmazó oxigén-, valamint nitrogéntartalmú szerves vegyületek (karbonsavak, észterek, aminok, amidok, aminosavak, heteroaromások)
  Számolás: összetett feladatok megoldása a teljes középiskolai kémia tananyag témaköréből

III. kategória: ugyanaz, mint a II. kategóriánál


A NEVEZÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE:
Az iskolák igazgatói megküldik a regionális pedagógiai oktatási központoknak (POK) a jelentkezési lapon a regisztrált diákok nevét, kategóriáját és felkészítő tanára nevét (kérjük megadni a hátrányos helyzetű jelentkezők számát kategóriánkénti bontásban) is 2018. december 7-ig. A POK-ok a jelentkezést kérheti on-line módon is. A jelentkezési lap mellett minden gyermek szüleitől az aláírt adatvédelmi nyilatkozatot is továbbítani kell a POK-okhoz.

Nevezési díj az iskolai és a megyei (budapesti) fordulókban nincs.
Fizetendő nevezési és részvételi hozzájárulás a döntő fordulóra 8500,-Ft/fő.

FORDULÓK:
Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9. illetve a 10. osztályos tanulók.
Az iskolai fordulót az iskolák szervezik és bonyolítják le. A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladatok) áll, amelyet az Irinyi OKK Versenybizottság készít el, és a regionális pedagógiai oktatási központokon keresztül kapják meg az iskolák. Az írásbeli lebonyolítása az érettségi vizsgák szabálya szerint történik. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a regionális pedagógiai oktatási központok által megadott pontszám feletti dolgozatokat a regionális pedagógiai oktatási központoknak, ahol szaktanári segédlettel felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriás versenyzők dolgozatait a Magyar Kémikusok Egyesületéhez kell beküldeni.
A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A feladatlap két részből áll:

 • elméleti feladatok, amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos ábrával, grafikonértelmezéssel, gyakorlati példákkal,
 • számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek kombinációi.

A második forduló írásbeliből és laboratóriumi gyakorlatból áll, a regionális POK-ok szervezik és bonyolítják le (megyénként egy helyszínen), az aktuális helyszín címét megküldik az Irinyi Versenybizottság részére. A feladatlapot az Irinyi OKK Versenybizottság készíti el és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a regionális pedagógiai oktatási központoknak. A javítást a regionális pedagógiai oktatási központok, illetve Budapesten Budapesti POK által felkért, szaktanárokból álló megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján kategóriánként ez a bizottság készíti el az országos döntőbe jutott tanulók névsorát. A döntőbe nevezhető megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és megküldi a lebonyolításért felelős intézményeknek. A megyei versenybizottság listája és a döntőbe nevezhető megyei létszám alapján választják ki a döntőbe nevezhető tanulókat a regionális pedagógiai oktatási központok, illetve Budapesten a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ. Az I.c. és II.c. kategória középdöntőjének lebonyolítása nem a regionális pedagógiai oktatási központok feladata, hanem a jelentkező szakgimnáziumok egyikében történik. A középdöntő eredményének ismeretében az Irinyi OKK Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

Az országos döntőt (3. fordulót) a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Debreceni Egyetem szervezi és bonyolítja le. A továbbjutott versenyzők a verseny on-line rendszerén keresztül jelentkezhetnek a döntőbe. A döntő 3 napos, írásbeli feladatból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint a legjobbak szóbeli versenyéből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, illetve feladatot kapnak a 9. és a 10. osztályos tanulók. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi az Irinyi OKK Versenybizottság.

A fordulók időpontja:
1. forduló: 2019. január 24.
2. forduló: 2019. február 28.
3. forduló: 2019. április 5 – 7.


A VERSENY HATÁRIDŐI:
Az iskolák igazgatói megküldik a regionális pedagógiai oktatási központoknak a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát kategóriánkénti bontásban és csatolják a szülők adatvédelmi nyilatkozatát 2018. december 7-ig.
A regionális pedagógiai oktatási központok megküldik a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát, iskoláját kategóriánkénti bontásban a Magyar Kémikusok Egyesületének (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) 2019. január 3-ig.

A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot, a javítási útmutatót és a Magyar Kémikusok Egyesülete egy-egy példányban eljuttatja azokat a regionális pedagógiai oktatási központokhoz 2019. január 18-ig.
A regionális pedagógiai oktatási központok továbbítják a feladatlapokat az iskolákhoz 2019. január 21-ig.
Az iskolai fordulók lebonyolítása az érettségi vizsgák szabályai szerint zajlik 2019. január 24-én, csütörtökön, 14.00-16.00 óra között.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a regionális pedagógiai oktatási központok által megadott pontszám (az elérhető maximális pontszám min. 30%-a) feletti dolgozatokat a regionális pedagógiai oktatási központokhoz, kivéve az I.c. és II.c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar Kémikusok Egyesületének 2019. február 4-ig.

A regionális pedagógiai oktatási központok által felkért versenybizottság (ill. a „c” kategóriák esetében az Irinyi OKK Versenybizottság) felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar Kémikusok Egyesületének, és kiértesítik az iskolákat az eredményekről 2019. február 14-ig.
A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a regionális pedagógiai oktatási központokhoz a megyei forduló feladatlapjait a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban, valamint a döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a megyéből a döntőn várhatóan résztvevő diákok és tanáraik létszáma szerint 2019. február 26-ig.

A megyei fordulók lebonyolítása a regionális pedagógiai oktatási központok által felkért iskolákban 2019. február 28-án, csütörtökön, 9.00-14.00 óra között lesz.

A regionális POK-ok az eredmények alapján továbbítják az országos döntőbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet továbbítják a döntőbe jutott diákok iskolájának. A tanulók listáját kiegészítik a kísérőtanárok névsorával, akik a döntő értékelő munkájában is részt vesznek. A két névsort megküldik az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) és az iskolákat is kiértesítik 2019. március 13-ig. A döntőre való jelentkezés kizárólag on-line módón történik a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon keresztül 2019. március 20-ig. Az országos döntő a Debreceni Egyetemen lesz 2019. április 5 és 7. között.

A TOVÁBBJUTÁS FELTÉTELE, MÓDJA AZ EGYES FORDULÓKBÓL:

Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a regionális pedagógiai oktatási központok által megadott pontszám (az elérhető maximális pontszám min. 30%-a) feletti dolgozatokat a regionális pedagógiai oktatási központokhoz, ahol szaktanári segédlettel felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriában versenyzők dolgozatait az Irinyi OKK Versenybizottság bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.

A 2. fordulóban (megyénként egy helyszín) a javítást a regionális pedagógiai oktatási központok által felkért megyei versenybizottság végzi. Az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A megyénként benevezhető létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság (Nevezési keretszám), és a 2. forduló anyagával együtt elküldi a regionális pedagógiai oktatási központokhoz. Az I.c. és II.c. kategóriákban döntőbe kerülő tanulók létszámát és névsorát az Irinyi OKK Versenybizottság állapítja meg. Az országos döntőbe összességében legfeljebb 220 tanuló hívható be.

AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA:
Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A döntő eredményei felkerülnek az internetre, a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon megtekinthetőek, valamint a döntő teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

DÍJAZÁS:
Az országos döntőn, a verseny eredményhirdetésekor kategóriánként, a létszámmal arányosan 3-10 tanuló kap oklevelet, 1-3 bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgyjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján az 1998-ban alapított, értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintű szakmai-emberi teljesítmények elismerését, ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is, valamint a kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző iskolát.

A SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGE:
Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK:
A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

PANASZKEZELÉS
A lebonyolítással, illetve javítással kapcsolatos panaszokat az Irinyi OKK Versenybizottság elnökének kell benyújtani. Ez megtehető szóban vagy írásban. A panaszok kivizsgálásáért és orvoslásáért az Irinyi OKK Versenybizottság elnöke a felelős.